Có 1 kết quả:

cự hư

1/1

cự hư

phồn thể

Từ điển phổ thông

một loài thú nhắc tới trong sách cổ, giống con la, có thể cưỡi được

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con la, con của con ngựa và con lừa.

Một số bài thơ có sử dụng