Có 1 kết quả:

mạ lị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chửi mắng, làm nhục.