Có 1 kết quả:

hãi hãn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sợ toát mồ hôi.

Một số bài thơ có sử dụng