Có 1 kết quả:

bác nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chống đối lời bàn luận của người khác.