Có 1 kết quả:

sính chí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hành động theo chí hướng của mình.