Có 1 kết quả:

sính hoài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cởi mở lòng dạ, thoả lòng.

Một số bài thơ có sử dụng