Có 1 kết quả:

sính vọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rong ruổi khắp nơi mà xem ngắm — Đưa mắt trông xa thật xa.

Một số bài thơ có sử dụng