Có 1 kết quả:

lục nhĩ

1/1

lục nhĩ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một giống ngựa giỏi

Một số bài thơ có sử dụng