Có 2 kết quả:

kị binhkỵ binh

1/2

kị binh

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lính cưỡi ngựa, đánh giặc trên mình ngựa — Ngày nay chỉ lính thiết giáp, đánh giặc trên xe bọc sắt.

Một số bài thơ có sử dụng

kỵ binh

phồn thể

Từ điển phổ thông

kỵ binh, lính đánh ngựa

Một số bài thơ có sử dụng