Có 1 kết quả:

kị tốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lính cưỡi ngựa.