Có 1 kết quả:

kị sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giỏi cưỡi ngựa. Lính cưỡi ngựa.