Có 1 kết quả:

kị xạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắn cung và cưỡi ngựa, hai việc mà con nhà võ thời xưa phải luyện tập.

Một số bài thơ có sử dụng