Có 1 kết quả:

kị hổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cưỡi cọp, chỉ tình thế nguy hiểm mà không lùi ra.

Một số bài thơ có sử dụng