Có 1 kết quả:

yểu

1/1

yểu

phồn thể

Từ điển phổ thông

(xem: yểu niểu 騕褭)

Từ ghép 1