Có 1 kết quả:

đằng xà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rắn thần, rắn linh.

Một số bài thơ có sử dụng