Có 1 kết quả:

đằng quý

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đắt vọt lên, nói về giá cả gia tăng thình lình. Như Đằng dũng 騰踊, Đằng dược 騰躍.