Có 1 kết quả:

đằng dũng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vọt cao lên, nói về giá cả gia tăng thình lình.