Có 1 kết quả:

đằng dược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Đằng dũng 騰踊.

Một số bài thơ có sử dụng