Có 1 kết quả:

đằng mã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con ngựa đực.