Có 1 kết quả:

sô tốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Sô tòng 騶從 — Cũng chỉ lính trong phủ quan, làm các công việc lặt vặt do quan sai bảo.