Có 1 kết quả:

sô xướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Sô hống 騶哄 — Lính cưỡi ngựa đi rao truyền mệnh lệnh của quan.