Có 1 kết quả:

tao nhân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khuất Nguyên làm bài “Li tao” 離騷, nhân đó gọi Khuất Nguyên hoặc tác giả “Sở từ” 楚辭 là “tao nhân” 騷人. ◇Lí Bạch 李白: “Chánh thanh hà vi mang, Ai oán khởi tao nhân” 正聲何微茫, 哀怨起騷人 (Cổ phong 古風).
2. Chỉ thi nhân, văn nhân. ◇Tuyên Hòa họa phổ 宣和畫譜: “Ngô vi họa như tao nhân phú thi ngâm vịnh tình tính nhi dĩ” 吾為畫如騷人賦詩吟詠情性而已 (Lí Công Lân 李公麟).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tao khách 騷客.

Một số bài thơ có sử dụng