Có 1 kết quả:

khu dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sai khiến làm việc, coi như trâu ngựa.