Có 1 kết quả:

túc sương

1/1

túc sương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một giống ngựa tốt

Một số bài thơ có sử dụng