Có 1 kết quả:

kiêu tướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông tướng dũng cảm — Ông tướng cậy công lao mà xem thường luật lệ quốc gia.