Có 1 kết quả:

kiêu kị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lính cưỡi ngựa chiến đấu dũng mãnh.

Một số bài thơ có sử dụng