Có 1 kết quả:

nghiệm chứng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tìm bằng cớ để cho thấy là đúng.