Có 1 kết quả:

kinh thiên động địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rung trời chuyển đất, ý nói mạnh mẽ lớn lao, vang động khắp nơi.

Một số bài thơ có sử dụng