Có 1 kết quả:

kinh dị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thấy quái lạ mà sợ hãi. » Thánh từ kinh dị xiết bao « ( Hạnh Thục Ca ).