Có 1 kết quả:

dịch kỵ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người cưỡi ngựa để chuyển công văn thư từ giữa nơi này với nơi khác.

Một số bài thơ có sử dụng