Có 1 kết quả:

sậu đắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thình lình mà được. Bỗng dưng mà có.

Một số bài thơ có sử dụng