Có 1 kết quả:

sậu biến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thay đổi thình lình.