Có 1 kết quả:

mã huyền

1/1

mã huyền

giản thể

Từ điển phổ thông

(một loài sâu)