Có 1 kết quả:

khu trì

1/1

khu trì

giản thể

Từ điển phổ thông

rong ruổi