Có 1 kết quả:

dịch trạm

1/1

dịch trạm

giản thể

Từ điển phổ thông

nhà trạm, chỗ chú