Có 1 kết quả:

kỵ binh

1/1

kỵ binh

giản thể

Từ điển phổ thông

kỵ binh, lính đánh ngựa