Có 1 kết quả:

cốt đoá nhi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nụ hoa.