Có 2 kết quả:

cốt hôicốt khôi

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tro xương ( bone ash ). Cũng đọc Cốt khôi.

Từ điển trích dẫn

1. Tro xương.