Có 1 kết quả:

cốt nhục tương tàn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tỉ dụ người thân thuộc sát hại lẫn nhau. ◇Đông Chu liệt quốc chí 東周列國志: “Gia môn bất hạnh, cốt nhục tương tàn, thành hữu quý ư lân quốc” 家門不幸, 骨肉相殘, 誠有愧於鄰國 (Đệ ngũ hồi).