Có 1 kết quả:

cốt quan tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khớp xương. Cũng gọi Cốt tiết.