Có 1 kết quả:

cốt cách

1/1

cốt cách

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cốt cách, tính cách

Từ điển trích dẫn

1. Bộ xương.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bộ xương ( squelette, skeleton ).

Một số bài thơ có sử dụng