Có 1 kết quả:

uỷ bí

1/1

uỷ bí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cong queo, quanh co