Có 1 kết quả:

bão tiễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mũi tên đầu bịt bằng xương.