Có 1 kết quả:

hiêu nhiên

1/1

hiêu nhiên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

xương khô phơi trắng xóa