Có 1 kết quả:

thể tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tàn khối của một vật chiếm chỗ trong không gian.