Có 1 kết quả:

thể phách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thân xác và hồn vía. Đoạn trường tân thanh : » Thác là thể phách còn là tinh anh «.

Một số bài thơ có sử dụng