Có 1 kết quả:

cao đình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên núi, thuộc tỉnh Chiết Giang, có cảnh đẹp, người xưa thường tiễn đưa nhau ở đó. Chỉ chỗ tiễn biệt Đoạn trường tân thanh có câu: » Xuân đình thoắt đã đổi ra Cao Đình «.

Một số bài thơ có sử dụng