Có 1 kết quả:

cao thượng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vượt trên bậc thường.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt lên tên sự tầm thường.

Một số bài thơ có sử dụng