Có 1 kết quả:

cao ốc kiến linh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhà cao làm ngói máng. Ý nói chỗ cao dễ xuống chỗ thấp. § Binh pháp có câu: “kiến linh chi thế” 建瓴之勢 nghĩa là đóng binh ở chỗ cao dễ đánh xuống.