Có 1 kết quả:

cao sơn lưu thuỷ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Chung Tử Kì” 鍾子期 nghe đàn “Bá Nha” 伯牙 biết Bá Nha nghĩ đến núi cao hay nước chảy. Nghĩa bóng: Người tri âm khó gặp.
2. Tên một bài từ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Núi cao nước chảy, chỉ cảnh đẹp thiên nhiên. Hát nói của Cao Bá Quát có câu: » Cao sơn lưu thuỷ thi thiên trục «. Nghĩa là trước cảnh núi cao nước chảy, làm ngàn bài thơ.

Một số bài thơ có sử dụng